+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
نشانی: سیرجان انتهای بلوار امام رضا
کد پستی: 7815316945
تلفن های تماس :
مدیریت : 42209099-034
بازرگانی : 42233108-034 و 42209098-034
امور مالی : 42230809 و 42203501 -034
فاکس : 42209900-034
email:
m.moayed.mohseni@sirjanpistachio.ir
info@sirjanpistachio.ir
sirjanpistachio@gmail.com

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

مدیریت : 3229099-0345

بازرگانی : 3233108-0345

امور مالی : 3230809 و 3223501 -0345

 

امور دفتری : 3229098 -0345 

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page