+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

هیئت مدیره

 

 

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی

اداره امور تعاونی طبقاساسنامه بر عهده هیئت مدیره اي مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر هفتنفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ، اعضاء علی البدل می باشد ولی براي تعاونی هاي بزرگدر مقابل افزایش هر چهارصد نفر ، یک نفر می تواند به اعضاء اصلی هیئت مدیره و یک نفر بهاعضاء علیالبدل بیافزاید مشروط برآن که تعداد از 15 نفر بیشتر نشود که براي مدت 2 سال و بارأي مخفی انتخاب می شوند. اخذ رأي براي انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل در یک نوبتبهعمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناختهمی شوند وانتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است .

انتخاباعضاء هیئت مدیره با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتی که در دوره اولرأي گیري تمام و یا بعضی از داوطلبانحائز اکثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگانبیشترین آراء به تعداد دوبرابرموردنیاز براي تکمیل هیئت مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رأيگیري به عمل میآید .

هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان نایبرئیس هیئت مدیره و یک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود .

اعضاء هیئت مدیره علاوه بر داشتن شرایط عضو باید واجد شرایط زیر باشند :

1. اطلاعات یا تجربه لازم براي انجام وظایف متناسب با آن تعاونی .

2. ایمان و تعهد و التزام عملی بهاسلام( درتعاونیهاي متشکل از اقلیت هاي دینی شناختهشده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود )

3. عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه هاي اجراي اصل 49 قانون اساسی .

4. عدم عضویت در گروه هاي محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .

5. عدم اشتهار به فساد اخلاق و امور مالی .

وظایف و اختیارات هیاتمدیره عبارتست از :

1. دعوت مجمع عمومی (عادي و فوق العاده )

2. اجراياساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط .

3. نصب و عزل و قبول استعفاي مدیرعامل و نظارت بر عملیات وي و پیشنهاد میزان حقوق

مدیرعامل به مجمع عمومی .

4. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافتاستعفاي هریک از اعضاي هیئت مدیره .

5. نطارت بر مخارج جاري تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه آن به بازرس یابازرسان وتسلیم به موقع گزارش مالی وترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .

6. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه هاي و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن یا مجمع عمومیجهت اتخاذ تصمیم .

7. تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی براي حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها واتحادیه هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد .

8. تهیه و تنظیم دستورالعمل هاي داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برايتصویب .

9. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حقتوکیل غیر .

10 . تعیین و معرفی صاحبان امضاي مجاز براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی

 

 

 

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page