+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومي عاليترين  مرجع اخذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضا در اداره امور شركت است .

مجمع عمومي بر دو نوع است.  مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فو ق العاده كه در هر يك از مجامع ذكر شده فعاليت خاصي صورت مي گيرد. مثلاً در مجمع عمومي عادي درباره اداره امور شركت  ،انتخاب هيئت مديره شركت و مشخص نمودن برنامه هاي كاري و سياستهاي فعاليتي آنها تصميم اتخاذ مي شود . ولي در  مجمع عمومي فوق العاده مواردي چون كاهش ، افزايش و تغيير در مواد اساسنامه شركت ، انحلال شركت و ادغام آنها در شركت مورد بررسي قرار گرفته و تصميم اتخاذ مي گردد.

دعوت براي تشكيل مجامع عمومي در تعاوني با چه كساني است ؟

طبق اساسنامه مورد عمل تعاوني ، مجامع عمومي از طرف اكثريت اعضاء هيئت مديره و يا براساس درخواست مقامات و اشخاص زير به وسيله هيئت مديره دعوت به تشكيل مي شود :

1.بازرس يا بازرسان

2.حد اقل يك پنجم اعضا تعاوني

3.سازمان تعاون روستايي استان براي تعاوني هاي استاني و اداره تعاون روستايي شهرستان براي تعاوني هاي شهرستاني 

 

مجمع عمومي عادي براي چه منظوري تشكيل مي گردد؟

مجمع عمومي عادي در تعاوني طبق اساسنامه مورد عمل آنها  حداقل هر سال يك بار در ظرف حداكثر 6 ماه از پايان سال مالي تعاوني  ، براي رسيدگي به موارد ذيل و اتخاذ تصميم درباره آن تشكيل مي گردد:

رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تعاوني پس از استماع گزارش هيئت مديره و يازرسان 

انتخاب هيئت مديره و بازرسان واجد شرايط ، در صورت پايان دوره مسئوليت آنان و يا تغيير هر يك از آنان

 

 

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page